Kategorie zbraní a střeliva

Zákon o zbraních rozděluje zbraně a střelivo do následujících kategorií:
Kategorie A
- zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní
Kategorie B
- zbraně podléhající povolení
Kategorie C
- zbraně podléhající ohlášení
Kategorie D
- ostatní zbraně
Kategorie E
- střelivo do zbraní kategorie A až D, které není zakázané
Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí. V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do příslušné kategorie rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Postup při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie stanoví prováděcí právní předpis.

Zbraně kategorie A

Zbraněmi kategorie A jsou:
  1. zbraně
  2. střelivo
  3. doplňky zbraní

Zbraně kategorie B

Zbraněmi kategorie B jsou:

Zbraně kategorie C

Zbraněmi kategorie C jsou:

Zbraně kategorie D

Zbraněmi kategorie D jsou:

Druhy zbraní

Střelná zbraň
- zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost.
Palná zbraň
- střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.
Plynová zbraň
- střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu.
Mechanická zbraň
- střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie.
Expanzní zbraň
- palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.
Expanzní přístroj
- pracovní zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro expanzní přístroje.
Kulová zbraň
- palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
Broková zbraň
- palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
Kombinovaná zbraň
- palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
Krátká zbraň
- palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm.
Dlouhá zbraň
- palná zbraň, která není krátkou zbraní.
Samočinná zbraň
- palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
Samonabíjecí zbraň
- palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
Opakovací zbraň
- palná zbraň se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
Jednoranová zbraň
- palná zbraň bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje ručním vložením náboje do nábojové komory, hlavně nebo nábojiště.
Víceranová zbraň
- palná zbraň bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, s 2 nebo více hlavněmi, u níž se opětovné nabití děje ručním vložením nábojů do nábojových komor, hlavní nebo nábojišť.
Vojenská zbraň
- střelná zbraň, která je určena k vedení námořní, letecké nebo pozemní války.
Sportovní zbraň
- střelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro národní a mezinárodní disciplíny.
Lovecká zbraň
- střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.
Paintballová zbraň
- plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.
Signální zbraň
- jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.
Historická zbraň
- střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.
Hlavní části střelné zbraně
- hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.
Znehodnocená zbraň
- střelná zbraň, která byla znehodnocena postupem stanoveným právním předpisem.
Řez zbraně
- je úprava střelné zbraně postupem stanoveným právním předpisem, při níž se alespoň částečně odkryje vnitřní konstrukce zbraně.
Odpalovací zařízení
- zařízení pro odpalování střel s reaktivním pohonem nebo střeliva s reaktivním účinkem nábojky, jako jsou pancéřovky, tarasnice, raketomety a odpalovací zařízení pozemní, letecké a lodní; odpalovací zařízení speciálních střel.

Druhy střeliva

Střelivo
- souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní.
Střelivo přebíjené
- střelivo, které využívá již použitých nábojnic.
Střelivo zkušební
- střelivo, určené pro úřední přezkušování zbraní podle zvláštního právního předpisu.
Munice
- souhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, nástražná výbušná zařízení včetně zařízení pro dálkový odpal; za munici se považují též její hlavní části, kterými jsou dělostřelecké střely a nábojky, rozněcovače, zapalovače a iniciátory.
Neaktivní střelivo a munice
- -střelivo a munice, které neobsahují výbušniny ani jiné aktivní muniční náplně. Zahrnuje delaborované střelivo a munici, znehodnocené střelivo a munici, řez střeliva a munice a maketu střeliva a munice.
Střela
- předmět vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu.
Jednotná střela
- těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.
Hromadná střela
- těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.
Průbojná střela
- jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB
- tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely.
Výbušná střela
- složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje.
Zápalná střela
- složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí.
Šoková střela
- jednotná střela, se špičkou ve tvaru komolého kužele, který je na vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele, plášť je na okrajích podélně naříznut.
Náboj
- celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
Nábojka
- celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku.
Znehodnocené střelivo a munice
- střelivo a munice, na kterých byly provedeny nevratné úpravy znemožňující jejich původní funkci. Znehodnocené střelivo a munice se identifikuje podle zvláštního právního předpisu.
Řez střeliva a munice
- řez střeliva a munice vyrobený pro školní a výcvikové účely ozbrojených složek zbavený výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, na kterém byly provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci střeliva nebo munice včetně náhradních (inertních) náplní. Řez střeliva a munice se identifikuje podle zvláštního právního předpisu.
Delaborované střelivo a munice
- střelivo a munice zbavené výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, neoznačené podle zvláštního právního předpisu.
Maketa střeliva a munice
- střelivo a munice tvarově a rozměrově shodné s originální předlohou neobsahující výbušniny nebo jiné aktivní muniční náplně, přičemž mohou být vyrobeny z jiného (nestandardního) materiálu a mohou obsahovat náplně vyrobené z náhradního (inertního) materiálu. Zahrnuje civilní nebo vojenské školní střelivo nebo munici určené pro výcvik nebo školení.
Nevybuchlá munice
- souhrnné označení pro munici, která byla připravena k použití anebo byla použita (například vystřelena, shozena, rozhozena, odpálena, vržena anebo vymetena) a zůstala nevybuchlou například v důsledku selhání iniciačního mechanismu anebo byla konstruována tak, aby vybuchla z jiných příčin (například našlápnutím).
Cvičný náboj
- náboj určený k akustické a světelné imitaci ostré střelby.