Práva a povinnosti držitele ZP

Kromě toho, že Vás zbrojní průkaz opravňuje k držení zbraně a střeliva, zavazuje Vás také k dodržování určitých práv a povinností.

Oprávnění držitele zborjního průkazu

Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn pro sběratelské účely

Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání

Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn

Držitel zbrojního průkazu skupiny F je oprávněn provádět pyrotechnický průzkum pouze jako zaměstnanec nebo podnikatel

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen

Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je dále povinen do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie.

Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E nesmí

Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C nesmí přechovávat větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

Držitel zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší množství tohoto prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu.

Držitel zbrojního průkazu skupiny B je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu.

Držitel zbrojního průkazu skupiny F je povinen

Držitel zbrojního průkazu skupiny F nesmí

Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je po zániku jejich platnosti povinen do 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti

Jestliže vlastník zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní ani po opakované výzvě příslušného útvaru policie nenaloží se zbraní nebo střelivem v souladu s předchozím odstavcem, rozhodne příslušný útvar policie o tom, že je nabídne prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva k prodeji. Rozhodne-li příslušný útvar policie o prodeji zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně za cenu obvyklou, zpracování znaleckého posudku pro určení ceny se nevyžaduje. Výtěžek získaný prodejem náleží, po odečtení nákladů prodeje a skladování, jejich původnímu vlastníku. Zanikne-li právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která byla držitelem zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, plní podle povahy věci příslušné povinnosti ten, kdo nakládá s majetkem zaniklé právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele.